werkwijze

iStock_000013034189Medium

Werkwijze

De volgende punten staan bij de begeleiding van RT Praktijk Nootdorp centraal:

  • Aanmelding.
  • Pedagogisch/didactisch onderzoek.
  • Opstellen van een handelingsplan op maat gemaakt voor het probleem van uw kind.
  • Bespreken van het handelingsplan.
  • Begeleiding / uitvoeren van het handelingsplan.
  • Toetsing en evaluatie.

1 Aanmelding

Na aanmelding van uw kind zal ik, Saskia Lich van RT praktijk Nootdorp contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en is bedoeld om de hulpvraag van uw kind goed in kaart te brengen en om te bepalen of RT praktijk Nootdorp uw kind kan helpen of dat er wellicht doorverwijzing nodig is. Het is prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie meeneemt. Denk hierbij aan toets gegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen. Tijdens het intakegesprek zal ik mijn werkwijze mondeling toelichten en er is natuurlijk alle ruimte voor vragen. Het intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten.

2 Onderzoek

Na het intakegesprek kan het begeleidingstraject van start gaan. Om een op maat gemaakt handelingsplan te kunnen maken, zal ik beginnen met toetsing van uw kind. Ook heb ik gesprekjes met uw kind en neem ik alle relevante informatie door, zoals eerder door anderen afgenomen pedagogische/didactische onderzoeksverslagen. Soms observeer ik ook in de groep van uw kind, bijvoorbeeld als er sprake zou zijn van een werkhoudingsprobleem. Op deze manier probeer ik een beeld van uw kind te krijgen van o.a. de leerstijl, het niveau, de taakaanpak en de concentratie van uw kind.

3 Opstellen van een handelingsplan

Wanneer alle informatie heeft geleid tot een duidelijk beeld, maak ik een onderzoeksverslag en stel een handelingsplan op. In een handelingsplan staat onder andere aan welke (leer)doelen er in de komende weken gewerkt gaat worden. Een handelingsplan wordt meestal opgesteld voor 12 weken. Het onderzoeksverslag wordt in een gesprek toegelicht.

De fase van onderzoek en opstellen van een handelingsplan duurt ca. 2-4 weken (ca. 2 uur toetsing/observatie/gesprek met het kind en ca. 2 uur uitwerking van de toets gegevens, maken van een kort toetsverslag en opstellen van een handelingsplan).

4 Begeleiding

Een begeleidingsperiode duurt meestal twee maanden tot een jaar,afhankelijk van de omvang van de zorgvraag. In deze periode wordt remedial teaching gegeven 1 keer per week in de praktijk of indien mogelijk op school. De begeleiding vindt bij voorkeur onder schooltijd plaats. Dit omdat het voor veel kinderen met een leerstoornis vaak te vermoeiend en te belastend is om na schooltijd nog eens begeleiding te krijgen. Daarbij werken deze kinderen vaak thuis ook al hard aan hun (leer)probleem. Na schooltijd moet er ook tijd overblijven voor ontspanning.

Bij de uitvoering van het handelingsplan is de samenwerking tussen kind, ouders en school wenselijk. Uw kind leert tijdens de RT hoe zijn/ haar problemen aangepakt kunnen worden, waardoor het zelfvertrouwen groeit en het plezier in school weer zal toenemen. Contact met de school van uw kind over de afstemming van de begeleiding, vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming van de ouders.

Er wordt aangesloten bij de leerstijl van uw kind. Er wordt op een speelse, afwisselende manier gewerkt, plezier is hierbij belangrijk! Steeds wordt gekeken naar wat uw kind al goed kan: zo bouwen we aan het zelfvertrouwen. Naast de begeleiding in de praktijk is het vaak nodig dat er ook thuis nog iets geoefend wordt. Het huiswerk is uitdagend en oefent op speelse wijze de gewenste vaardigheden in.

5 Toetsing en evaluatie

Na ongeveer 12 weken worden de resultaten van de begeleiding geƫvalueerd, door een aantal toetsen en/of observaties te herhalen. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode en het evaluatieverslag besproken. Op dat moment maken we afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.

Bij kinderen met een leerstoornis, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, duurt de begeleiding meestal langer dan een half jaar. Bij deze leerlingen is regelmatig contact met de ouders natuurlijk net zo belangrijk. Bij deze leerlingen vindt er indien nodig elke 6 weken een (tussen) evaluatiegesprek plaats.